Biologisk og analytisk variasjon – til nytte ved tolkning av laboratorieresultater v. 5.3

For generell informasjon om tolkning og vurdering av prøvesvar vises til kapittelet Tolking av prøvesvar i Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Kjennskap til biologisk og analytisk variasjon er nyttig for å vurdere om forskjellen mellom analyseresultater tatt på forskjellige tidspunkter kan skyldes endret helsetilstand hos pasienten. Alle analytter (for eksempel proteiner, elektrolytter, hormoner) varierer mellom ulike individer, men de vil også variere i større eller mindre grad innen ett og samme individ. For de fleste analytter er denne biologiske variasjonen kjent. Oversikt over intra- og interindividuell variasjon for ulike analytter finnes bl.a. via lenken https://biologicalvariation.eu/ eller http://www.westgard.com/biodatabase1.htm. Alle måleresultater har også en analytisk usikkerhet. Størrelsen på denne avhenger av hvilken analytt som måles og av analysemetode. Laboratoriet har oversikt over måleusikkerheten for alle analysene som utføres ved laboratoriet.

I tillegg vil preanalytiske faktorer virke inn på prøveresultatene. Eksempler på preanalytiske faktorer er matinntak, kroppsaktivitet, kroppsstilling under prøvetaking, tidspunkt på døgnet prøven tas, prøvetakingsteknikk, prøvemateriale og prøveoppbevaring.

 

Dersom en ønsker informasjon om analytisk og biologisk variasjon og andre faktorer som kan bidra til usikkerhet i et analysesvar, eventuelt hjelp for å vurdere om endringer i et prøveresultat kan skyldes endring i pasientens helsetilstand, kan laboratoriets leger kontaktes via rådgivningstelefon for medisinsk biokjemi: 46 82 31 38, eller e-post: lab@ahus.no.