v. 1.7 Demensmarkører: totaltau, fosfotau, beta-amyloid

Indikasjoner 
Utredning av demenstilstander og mild kognitiv svikt.

Referanseintervaller

Totaltau (T-tau)

< 50 år           

< 300 ng/L1

 

50–70 år

< 450 ng/L1

 

> 70 år

< 500 ng/L1

 

Fosfotau (P-tau)

Alle

< 80 ng/L2

β-amyloid (Aβ42)

Alle
Referanseområdet er avhengig av rørtype. Kun lave verdier er patologisk.

 > 900 ng/L3,4,5  (Sarstedt-rør)
 > 700 ng/ L3,4   (Nunc-rør)

 

 

Kilder:
1. M. Sjögren et al. Tau and Aβ42 in Cerebrospinal Flui
d from Healthy Adults 21–93 Years of Age: Establishment of Reference Values. Clinical Chemistry 47:10,1776–1781(2001), modifisert.
2. Nevrokjemisk avdeling, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

3. I. Almdahl et al. Cerebrospinal fluid levels of amyloid beta 1-43 mirror 1-42 in relation to imaging biomarkers of Alzheimer's disease. Frontiers in Aging Neuroscience 2017; 9: 9.

4. L. F. Kalheim et al. [18F]-Flutemetamol uptake in cortex and white matter - comparison with Cerebrospinal Fluid Biomarkers and [18F]-Fludeoxyglucose. J Alzheimers Dis. 2018;62(4):1595-1607.

5. Egne studier.

Vurdering

Tabellen under viser typiske CSF-biomarkørmønstre ved ulike nevrodegenerative sykdommer og viktige differensialdiagnoser. Blandingsmønstre er vanlig.

Sykdom/tilstand

Totaltau

Fosfotau

β-amyloid

Alzheimers demens (AD)

Moderat–sterkt økt

Moderat–sterkt økt

Moderat–sterkt nedsatt

Mild kognitiv svikt med begynnende AD

Lett–sterkt økt

Lett–sterkt økt

Moderat–sterkt nedsatt

Mild kognitiv svikt uten progresjon til AD

Normalt

Normalt

Normalt

Vaskulær demens, frontotemporal demens, Lewylegemedemens

Normalt
(av og til lett forhøyet)

Normalt

Normalt
(av og til lett redusert)

Normal aldring,
depresjon,
alkoholdemens, løsemiddelskade, Parkinsons sykdom,
PSP, ALS,
ikke-akutt cere­bro­vaskulær sykdom

Normalt

Normalt

Normalt

Atypiske parkinson-lignende sykdommer

Normalt
(av og til lett forhøyet)

Normalt

Normalt
(av og til lett redusert)

Nevroborreliose

Normalt

Normalt

Normalt
(av og til lett redusert)

Akutt hjerneslag

Forbigående kraftig forhøyet

Normalt

Normalt

Meningitt, inflammasjonstilstander

 

 

Forbigående redusert

Creutzfeldt-Jakobs sykdom

Kraftig forhøyet

Normalt–forhøyet

Normalt
(av og til lett redusert)

PSP = progressive supranukleær parese, ALS = amyotrofisk lateralsklerose

Tabellen er modifisert etter:
1) Zetterberg H, Andreasen N, Blennow K: Markörer i likvor och blod vid minnessjukdomar. Läkartidningen. 2009;106(20):1386–9
2) Skinningsrud A, Fladby T: Spinalvæskeundersøkelser ved nevrodegenerative sykdommer. I: Hagve TA, Berg JP, red. Klinisk biokjemi og fysiologi. 5. utg. Oslo: Gyldendal; 2015. s.332–6.
3) Skinningsrud A, Stenset V, Gundersen AS, Fladby T: Cerebrospinal fluid markers in Creutzfeldt-Jakob disease.
Cerebrospinal Fluid Research. 2008;5:14

Generelt
Ved biomarkørdiagnostikk i spinalvæske hos pasienter med mistanke om nevrodegenerativ demens­sykdom analyserer vi alle de tre markørene totaltau, fosfotau og β-amyloid for å bedre den diagnostiske treffsikkerheten.

Tauproteinet finnes i nevronenes aksoner og bidrar til å stabilisere mikrotubuli. Ved nerveskade som involverer aksonet, uavhengig av årsak (iskemi, Alzheimers sykdom, encefalitt etc.), vil derfor tau lekke ut i interstitiet og spinalvæsken. Ved økende alder vil normalt nivået av tauproteinet i spinalvæsken stige. Svært høye nivåer ses ved hurtig nedbrytning av hjernevev, f.eks. ved hjerneslag, tumor cerebri og Creutzfeldt-Jakobs sykdom.

Fosforylering av tauproteinet, som skjer i økt grad ved Alzheimers sykdom, reduserer tau sin evne til å stabilisere mikrotubuli og dermed blir aksonet mindre stabilt. Man antar at dette er årsaken til utvikling av nevrofibrillære floker. Fosfotau avspeiler graden av hyperfosforylering og tilstedeværelse av nevrofibrillære floker.

β-amyloid er hovedkomponenten i senile plakk og dannes ved nedbrytning av et normalt membranprotein, amyloid prekursorprotein. Det dannes peptider med ulike kjedelengder, især Aβ40. Aβ42 har imidlertid størst tendens til å aggregere. Hos pasientgrupper med Alzheimers sykdom er Aβ42 i spinalvæske nedsatt til ca. halvparten av nivået hos kontrollpersoner i samme aldersgruppe. Den reduserte mengden Aβ42 antas å speile graden av utfelling i senile plakk. Nedsatte nivåer av β-amyloid kan også ses ved Lewy­legeme­demens og frontotemporal demens. Senile plakk forekommer også ved normal aldring. Analysen av Aβ42 har vist seg vanskelig å standardisere.


Feilkilder
Feil type rør. Det er svært viktig at spinalvæsken tappes direkte, uten manometerslange, på polypropylenrør da særlig Aβ42-svaret blir betydelig redusert dersom spinalvæsken først tappes på andre glass. Feil oppbevaring av spinalvæsken kan også medføre feilaktige svar.

Metode
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Instrumenter: Tecan (pipettering), Dynex (platevasker) og BEP (avlesning). Reagenser fra Fujirebio: Innotest h-Tau Ag, Innotest Phospho-Tau (181P), Innotest β-Amyloid (1-42).

Prøvemateriale og prøvebehandling
Spinalvæske tatt på polypropylenrør. Se egne prøvetakningsprosedyrer for CSF-biomarkører: Prøvebehandling for tilsendte prøver og Prøvebehandling for prøver tatt på Ahus.