v. 2.4 Prosjekter - prosjektsamarbeid

Laboratorieundersøkelser inngår ofte i klinisk forskning og Laboratorieavdelingene (TLMB, MIKS, IMTRA og PA) stiller seg generelt positive til å delta i forskningsprosjekter. Forskningsprosjekter fører til merarbeid og merutgifter for divisjonen og må derfor avtales på forhånd.

 

I alminnelighet kan man ikke regne med at laboratoriet kan påta seg prøvetaking og analyse­arbeid i forbindelse med forskningsprosjekter utenfor ordinær arbeidstid. Skulle dette være nødvendig for prosjektet, må man eventuelt få en særlig avtale med en av avdelingens bioingeniører, eller utføre arbeidet selv der dette er mulig.

 

Det er av vesentlig betydning for forskningsprosjekter som inkluderer laboratorieundersøkelser, at det helt fra starten av innledes samarbeid med aktuell laboratorieavdeling. All erfaring tilsier at det er nødvendig for en vellykket praktisk gjennomføring av prosjektet.

 

 

 PROSEDYRE  FOR  FORSKNINGSPROSJEKTER

 

Når laboratoriets rolle er av servicemessig karakter

Dersom laboratoriets rolle i prosjektet er av servicemessig karakter og ikke krever medvirkning fra laboratoriets side i den vitenskapelige del av prosjektet, kan man henvende seg direkte til forskningsbioingeniør ved avdelingen. Man må sende en søknad (inkludert prosjektbeskrivelse) i god tid før planlagt start. Forskingsbioingeniør vil da ta seg av saksbehandlingen fra laboratoriets side, lage forslag til kontrakt, prøvetakningsprosedyre for prosjektet mv. Det foretas også en kapasitetsvurdering i avdelingen før man avtaler deltakelse i nye prosjekter. Se for øvrig under ”Forskningsbioingeniørs rolle” nedenfor.

 

For oppdragsstudier fyller forsker ut EQS-prosedyre 32917; «Skjema for forespørsler til serviceavdelinger i oppdragsstudier», mens for forskerinitierte studier fyller forsker ut EQS-dokument 34807 «Skjema for forespørsler til servceavdelinger i forskerinitierte kliniske studier». Utfylte skjema sendes til de kontakpersoner som står på skjema, samt kopi til intervensjonsstudier@ahus.no. Når disse skjemaene er utfylt og godkjent av begge parter er de å regne som signert avtale.

 

Medforfatter fra en laboratorieavdeling

Det må også vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig at en ansatt ved den aktuelle laboratorieavdelingen deltar vitenskapelig i prosjekter og er medforfatter på en eventuell publikasjon. Dette må i så fall være i samsvar med gjeldende kriterier for medforfatterskap (som for eksempel angitt i Vancouver reglene).

 

Det er et ønske fra laboratoriene å delta vitenskapelig i prosjekter med tanke på medforfatterskap. Der dette kan være aktuelt, skal avdelingsoverlegen ved de respektive laboratorieavdelinger som skal involveres i prosjekter, forelegges en søknad (inkludert prosjektbeskrivelse) i god tid før planlagt start. Avdelingsoverlegen og fagmiljøet ved aktuell avdeling må vurdere prosjektets vitenskapelige relevans og i særlig grad bruken av laboratorieanalyser.

 

Forskningsutvalgets rolle 

Avdelingenes forskningsutvalg skal informeres så raskt som mulig om prosjekter som settes i gang på laboratorieavdelingene der personell fra disse er faglig involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet.

 

 Forskingsbioingeniørs funksjon 

Informasjon om kostnader for ulike analyser og undersøkelser samt for behandling av prosjektsøknader kan fås ved henvendelse til forskningsbioingeniør ved de avdelinger der slik finnes, eller avdelingsoverlege eller forskningskoordinator ved aktuell avdeling.

 

For hvert prosjekt utarbeider forskningsbioingeniør en prøvetakingsprosedyre som veiledning for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

 

Forskningsbioingeniør lager forslag til formell kontrakt som skal godkjennes av prosjektleder og avdelingsoverlege/forskningskoordinator. Kontrakten skal inneholde informasjon om finansiering, fordeling av ansvar for ulike oppgaver, vitenskapelig involvering osv.

 

Generelle krav til søknader/prosjektbeskrivelser:

 

 • Hvilke analyser og undersøkelser som ønskes utført.
 • Antall pasienter som skal være med i prosjektet.
 • Antall prøvetakinger av hver pasient.
 • Når på døgnet prøvene skal tas.
 • Hvor prøvetakingen skal foregå (på post, poliklinikk, prøvetakningen i glassgata etc.).
 • Spesialbehandling av prøvene, eventuelt videreforsendelse, må beskrives.
 • Prosjektets oppstartstidspunkt og varighet må oppgis.
 • Navnene på de prosjektansvarlige på Ahus og hos eventuelle samarbeidspartnere (firma) må foreligge.
 • Det må oppgis hvem analysesvarene skal sendes til.
 • Prosjektlederen må påta seg ansvaret for riktig utfylte rekvisisjoner.
 • Inngår det spesialglass eller annet spesialutstyr i prosjektet, må dette skaffes til veie  av prosjektets leder.

 

Laboratorieavdelingenes rolle

Søknaden godkjennes og kontrakten underskrives av avdelingsoverlegen
og avdelingssjef på den aktuelle avdeling/enhet. Økonomisk kompensasjon vil gå fram av kontrakten. Avdelingen er pålagt av sykehusadministrasjonen å være selvfinansierende når det gjelder forskningsprosjekter.

  

Avdelingsintern informasjon om prosjekter

Ved mer omfattende prosjekter og der laboratoriet er intellektuelt involvert, er det ønskelig at prosjektlederen eller en av de ansvarlige for prosjektet kommer til laboratoriet og gir en generell orientering.