VRE screening
VRE screening v. 1.5

Bakgrunn/definisjoner

Enterokokker har en artsbestemt, iboende resistens mot sulfonamider, aminoglykosider, og cefalosporiner. Ampicillin alene er førstevalg ved enterokokkinfeksjoner og i kombinasjon med gentamicin ved alvorlige infeksjoner. De senere årene er det observert en økende forekomst av infeksjoner med ampicillin-resistente enterokokker som Enterococcus faecium, slik at behandling med vankomycin er blitt stadig vanligere.

Overførbar, ervervet resistens mot vankomycin hos enterokokker ble første gang påvist i England og Frankrike i 1986, og i løpet av 1990-årene ble vankomycinresistente enterokokker (VRE) et økende problem, først og fremst i USA, men også i enkelte europeiske land. Det har vært flere større utbrudd på sykehus i Norge de siste årene.

Indikasjon for VRE-screening

Hensikten er å avdekke VRE-kolonisering hos bestemte risikogrupper, jf. anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og sykehusets smittevernhåndbok.

 

Ved innleggelse på Ahus anbefales testing av alle pasienter som overføres fra sykehus utenfor Norden, eller fra institusjon med pågående VRE-utbrudd. Førstnevnte gruppe skal normalt også testes for MRSA (meticillinresistente S. aureus) og ESBL (ekstendert spektrum betalaktamaseproduserende gramnegative staver).

Prøvetaking

Bruk eSwab med rosa kork til testing for VRE/ESBL/MRSA.

 

Det skal alltid tas prøve fra rektum eller fæces. Hvis det foreligger andre mulige koloniseringssteder tas det prøver fra disse også (se tabell).

 

Prøver tas fra disse lokalisasjonene:

Sted:

Beskrivelse

Fæces eller rectumprøve av fæces

Penselen må være synlig farget av fæces

Sår med sekresjon

 

Rundt innstikksteder for fremmedlegemer

CVK, dren, trakeostomi etc.

Ved infeksjon

Fra infeksjonssted (f.eks. ekspektorat ved pneumoni)

Urin

Hvis innlagt urinkateter

 

 

Prøvene merkes avhengig av indikasjon for prøvetakingen:

  • Pasient overført fra helseinstitusjon utenfor Norden merkes ”Screeningprøve mutiresistente bakterier – utenlandspasient”: prøven blir da undersøkt på VRE og ESBL.
  • Ved prøvetaking av pasienter fra utbruddsinstitusjon merkes prøvene ”Screeningprøve – aktuelle utbruddsmikrobe (for eksempel VRE) – utbruddsinstitusjon”.

Oppbevaring av prøven før forsendelse

Kjøleskap.

Prinsipp for testen

Påvisning av VRE-bærerskap gjennom dyrkning av fæces, rectalpensler, urin eller sårsekret på selektiv agar. Deretter artsidentifikasjon og molekylærbiologisk påvisning av resistensgener (vanA/vanB). Ved større utbrudd vil vi kunne påvise van-gener direkte fra prøvemateriale etter oppformering i anrikningsbuljong over natt, uten å først gå via dyrkning på selektiv agar.

Svar etter 2-4 døgn.

 

Positive funn hos inneliggende pasienter varsles Smittevernseksjonen og avdelingen per telefon.

 

For smitteverntiltak ved positive funn: se dokument 2688 i EQS (”Pasienthåndtering ved multiresistente bakterier som krever ekstra smitteverntiltak”).

 

Positivt funn er nominativt meldepliktig til MSIS.