ESBL screening
ESBL screening v. 1.4

Definisjoner

Bakterier kan tilegne seg resistensmekanismer som gir nedsatt følsomhet for betalaktam-antibiotika (penicilliner, cefalosporiner, monobaktamer og karbapenemer). Dette inkluderer bl.a. produksjon av særlig bredspektrede betalaktamaser (ESBL)  som blokkerer effekten av ulike betalaktamantibiotika ved å spalte betalaktamringen. Genene for resistensmekanismene befinner seg enten i bakteriens kromosom, eller på mobile genetiske elementer som kan overføres mellom bakterieartene direkte, f.eks via plasmider. Disse har større potensiale for å forårsake sykehusutbrudd.

ESBL-enzymene kan deles inn i ulike typer. Nedenfor har vi benyttet klassifiseringen til Giske et al fra 2009.

         ESBLA: ”Klassisk” ESBL tilhørende Ambler klasse A, som hemmes av betalaktamasehemmere som klavulanat (klavulanatsynergi). Gir resistens mot penicilliner og cefalosporiner (i varierende grad)

         ESBLCARBA: ESBL med karbapenemaseaktivitet (hydrolyserer karbapenemer) som gir redusert følsomhet for karbapenemer. Slike mikrober er nominativt meldepliktige til MSIS.

         ESBLM: Øvrige ESBL-enzymer inkludert AmpC-enzymer.

         AmpC: enzymene hemmes av oxacillin og borsyre, men har ikke klavulanatsynergi. Gir resistens mot penicilliner og cefalosporiner i varierende grad. Enzymene kan finnes i bakterienes kromosom, men de kan også befinne seg på plasmider og vil da lettere kunne spre seg. Plasmidbåren AmpC klassifiseres som ESBLm og innebærer smitteverntiltak på sykehus. Kromosomal ampC medfører ikke smitteverntiltak.

Indikasjon for ESBL-screening

Hensikten er å avdekke ESBL-kolonisering hos bestemte risikogrupper, jf. anbefalinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og sykehusets smittevernhåndbok.

 

Ved innleggelse på Ahus anbefales testing av alle pasienter som har vært innlagt på sykehus utenfor Norden de siste 12 måneder, eller pasienter som har vært innlagt på institusjon med pågående ESBL-utbrudd. Førstnevnte gruppe skal normalt også testes for MRSA (meticillinresistente S. aureus) og VRE (vankomycinresistente enterokokker).

Se EQS nr 2688

Prøvetaking

Bruk eSwab (flytende amies transportmiddel) med hvit kork til testing for ESBL/VRE/MRSA.

 

Det skal alltid tas prøve fra rektum eller fæces. Hvis pasienten er innlagt på intensivavdeling eller medisinsk overvåkning skal det tas prøve fra andre mulige koloniseringssteder i tillegg (se tabell under).

Prøver tas fra disse lokalisasjonene:

Sted:

Beskrivelse

Fæces eller rectumprøve av fæces

Penselen må være synlig farget av fæces

Sår med sekresjon

 

Rundt innstikksteder for fremmedlegemer

CVK, dren, trakeostomi etc.

Ved infeksjon

Fra infeksjonssted (f.eks. ekspektorat ved pneumoni)

Urin

Hvis innlagt urinkateter

 

 

Prøvene merkes avhengig av indikasjon for prøvetakingen:

         Pasient som har vært innlagt helseinstitusjon utenfor Norden merkes ”Screeningprøve mutiresistente bakterier – utenlandspasient”: prøven blir da undersøkt på VRE og ESBL.

         Ved prøvetaking av pasienter fra utbruddsinstitusjon merkes prøvene ”Screeningprøve – aktuelle utbruddsmikrobe/resistens (for eksempel ESBL) – utbruddsinstitusjon”.

Oppbevaring av prøven før forsendelse

Kjøleskap.

Prinsipp for testen

Påvisning av ESBL-produserende gramnegative staver i ulike prøvematerialer gjennom dyrkning på selektiv, chromogen agar. Agaren inneholder bl.a. antibiotika som hemmer grampositive arter, samt cefpodoxim som hemmer de fleste gramnegative staver av villtype. Kolonier av ulike arter får ulike farger når de vokser på mediet. Enkelte tilleggstester er nødvendig for bekreftelse av bakterie-ID, og bestemmelse av resistensprofil og -mekanisme.

Besvarelse

Etter 2-3 døgn.

 

Positive funn hos inneliggende pasienter varsles avdelingen per telefon.

 

For smitteverntiltak ved positive funn: se dokument 2688 i EQS (”Pasienthåndtering ved multiresistente bakterier som krever ekstra smitteverntiltak”).

 

Funn av karbapenemresistent A. baumannii og multiresistent Pseudomonas blir også rapportert under ESBL-analysen.

 

ESBLCARBA er nominativt meldepliktige til MSIS.