Respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) v. 1.5

Respiratorisk syncytial virus (RS-virus), nukleinsyrepåvisning og infeksjonsimmunologi

 

1. Nukleinsyrepåvisning

 

Agens/Analyser

Respiratorisk syncytialt virus A og B nukleinsyrepåvisning.

Indikasjon

Infeksjon med respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) er en hyppig årsak til nedre luftveisinfeksjoner (bronkiolitt og pneumoni) hos spedbarn og små barn. RS-viruset er hovedårsaken til bronkopulmonal obstruksjon hos barn under toårs-alder. Symptomer på øvre luftveisinfeksjoner (hoste, feber) senere rask respirasjon, forlenget hvesende ekspirium, slapphet og utmattelse og problemer med å hoste opp slim. Vanskelig å skille fra astmaanfall. Ørebetennelser forekommer hos ca 20%. Lang rekonvalesens med hoste og slapphet.

Hos større barn og voksne arter infeksjonen seg som en forkjølelse.

 

Prøvemateriale

 

Nasofarynxsekret, halssekret

Prøvetaking/prøvebehandling/
forsendelse

 

Pensel på virus transportmedium.

Holdbarhet: 7 dager i kjøleskapstemperatur.

Undersøkelse

 

In house Real-time PCR mot gener for nukleokapsidet (NC).

Tolkning

Negativ/Positiv

Svartid

I sesong: 1-3 virkedager.

Utenom sesong: 1-5 virkedager.

 

Enkeltanalyser kan være ferdig tidligere, men svar sendes ut først når svar på alle rekvirerte analyser foreligger.

Merknader

PCR er aktuelt i sykdommens akutte fase (< 4 uker) da det er en direkte påvisning av mikrobens arvemateriale.

Analysen er en del av en analysepakke for luftveisvirus.

 

 

2. Infeksjonsimmunologi

 Antistoffpåvisning med tanke på Respiratorisk syncytialt virus A og B utføres ikke lenger. PCR-undersøkelse (se over) har bedre sensitivitet og spesifisitet og anbefales derfor.