Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae v. 1.7

 

1. Nukleinsyrepåvisning

 

Agens/Analyser

Mycoplasma pneumoniae nukleinsyrepåvisning

Indikasjon

Bakterien kan forårsake øvre og nedre luftveisinfeksjoner. Pneumoni opptrer i ca 10 % av tilfellene. De fleste sykdomsforløpene er milde med feber, influensaliknende symptomer, hodepine, sår hals og heshet. Symptomene utvikler seg langsommere over flere dager til en uke. De fleste vil utvikle tørrhoste som ofte er langvarig og verre om natten. Komplikasjoner i form av hudutslett, ørekomplikasjoner eller hemolytisk anemi forekommer. Ofte langtrukkent forløp i 3-4 uker. Encefalitt og nevropati, perikarditt og myokarditt er svært sjeldne komplikasjoner. Asymptomatiske infeksjoner forekommer, spesielt hos yngre barn. Eldre og immunsupprimerte kan utvikle alvorlig sykdom

Prøvemateriale

Nasopharynx-sekret

Nasopharynx-aspirat

BAL/Bronkialskyllevæske

Sekret f.eks fra hals

Prøvetaking/prøvebehandling/
forsendelse

Prøven tas helst på virus transportmedium (TMVL), men eSwab kan også benyttes dersom man ikke har TMVL tilgjengelig.

Prøvematerialet sendes laboratoriet så hurtig som mulig. Prøven kan oppbevares på virus transportmedium (TMVL) eller eSwab kjølig i inntil 7 dager.

Undersøkelse

In house Real-time PCR mot genet for P1 adhesjons-proteinet.

Tolkning

Negativ/Positiv

Svartid

1-3 virkedager

Enkeltanalyser kan være ferdig tidligere, men svar sendes ut først når svar på alle rekvirerte analyser foreligger.

Merknader

PCR er aktuelt i sykdommens akutte fase (< 4 uker) da det er en direkte påvisning av mikrobens arvemateriale.

Analysen er en del av en analysepakke for aktuelle luftveispatogene virus og atypiske bakterier..

 

 

2. Infeksjonsimmunologi

Antistoffpåvisning av Mycoplasma pneumoniae utføres ikke lenger. PCR-undersøkelse har bedre sensitivitet og spesifisitet og anbefales derfor.