Blodkultur. Indikasjoner og rutiner for besvarelse fra mikrobiologisk avdeling v. 1.5

Blodkultur. Indikasjoner og rutiner for besvarelse.

Utfylling av rekvisisjon

På rekvisisjonen skal det gis tilstrekkelig klinisk informasjon:

  • Febervarighet
  • Antibiotikabehandling (midler og varighet av behandling)
  • Utenlandsopphold
  • Fokale symptomer

 

Husk også å sende inn andre relevante prøvematerialer som foreksempel dyrkning av urin, spinalvæske m.fl.

Ved mistanke om systemisk soppinfeksjon kan det rekvireres blodkultur dyrket i egen soppflaske (mest relevant for immunsupprimerte pasienter som får langvarig antibiotikabehandling).  De fleste sopparter vokser imidlertid godt i aerob blodkulturflaske.

Egen prosedyre for rekvirering i DIPS,  riktig prøvetakingsteknikk og anbefalt fremgangsmåte ved prøvetaking av barn; AHUS - Blodkultur (Ikke tilgjengelig).

Indikasjon og blodmengde ved prøvetaking av voksne og barn over 12 år

1.    Akutt alvorlig infeksjonssykdom hvor rask behandlingsstart er nødvendig/ ønskelig, f.eks. sepsis, pneumoni, pyelonefritt, meningitt, artritt: Snarest mulig bestilles to sett blodkulturer. Ett sett = én aerob og én anaerob flaske, totalt ca. 20 mL blod. Settene tas ved 2 separate venepunksjoner (ett sett fra hver arm tas i samme seanse). Dersom det ikke er mulig å utføre 2 separate venepunksjoner, bør begge settene tas fra samme stikk. For mye blod i flasken kan føre til falske positive. Følg anbefalt mengde angitt på flaskene.

2.    Mindre akutt infeksjonssykdom der man har lengre tid på å utrede/behandle pasienten, f.eks. feber av ukjent årsak, subakutt bakteriell endokarditt, dyp abscess, tyfoidfeber, brucellose eller annen kronisk feber: 2 sett initialt. Nytt sett ved frostanfall og etter 24 timer dersom ingen vekst. Angi tydelige kliniske opplysninger. Forlenget inkubasjon av blodkulturflaskene vil i enkelte tilfeller være indisert.  Dette vil laboratoriet fange opp dersom adekvate kliniske opplysninger og klinisk mistanke er anført.

3.    Pasienter med vedvarende symptomer på, eller mistanke om nyoppstått infeksjonssykdom under pågående antibiotikabehandling: Revurder diagnose og antibiotikavalg. Konferer med infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog om evt. seponering av antibiotika og nytteverdi av ny blodkultur.

4.    Ved nylig oppvekst av gule stafylokokker, Candida sp i blodkultur, eller ved anbefalinger, kan det være aktuelt ta nye blodkultur en viss tid etter behandling uavhengig av pasientens tilstand for blant annet behandlingskontroll og vurdering av behandlingslengde.

 

Det er vanligvis ikke nødvendig med ytterligere blodkulturer utover nevnte anbefalinger.

Ved tvil kontaktes mikrobiolog eller infeksjonsmedisiner.

 

Besvarelse

Negative prøver  besvares etter 5, 7 eller 10 dager .

Svar går automatisk over til DIPS når inkubasjonstiden er ferdig.

Noen blodkulturer dyrkes i 10 dager dersom det er oppgitt kliniske opplysninger som skulle tilsi det (se punkt 2).

Soppflasker inkuberes rutinemessig i 10 dager.

Pediatriske flasker dyrkes rutinemessig i 7 dager.

 

Når en blodkulturflaske slår ut som positiv, går det et automatisk svar til DIPS, og det vil stå ”Se merknad: separat svar følger” i labsvararket.

 

Alle positive funn ringes ut til rekvirerende avdeling i mikrobiologisk avdelings åpningstid etter at prøvene er mikroskopert.

Foreløpig eller endelig svar sendes som pdf vedlegg i lab arket. Det foreløbige svaret den første dagen sendes ofte ut uten av vi har vekst på skåler, og endringer i svaret  de påfølgende dagene kan forekomme dersom det for eksempel vokser en blanding av flere typer bakterier.

 

Endelig/eller foreløpig svar med resistensbestemmelse kan forventes en til to dager etter at blodkulturen først slo ut som positiv. Ved langsomtvoksende mikrober, anaerobe bakterier eller blanding av flere typer kan det ta lenger tid.

 

Endelig svar (Sluttsvar) gis ut når mikroben er sikkert identifisert, eventuelt med en kommentar om at videre identifisering (sekvensering) pågår.

 

 

Se også Hvordan finne svar på mikrobiologiske analyser i DIPS