Nøytrofile granulocytter
Nøytrofile granulocytter v. 1.6

Indikasjoner

Generell undersøkelse ved sykdom samt utredning og kontroll av maligne blodsykdommer, infeksjoner og tilstander med beinmargssvikt.

Referanseintervaller

< 1 uke:

2,7–14,4 × 109/L1

1 u–3 md: 

1,8–7,5 × 109/L1

4 md–5 år:

1,0–8,5 × 109/L1

5–17 år:

1,5–8,0 × 109/L1

Voksne:

1,2–6,4 × 109/L2

Kilder: 

1. Ref.omr. har vært i bruk siden før år 2000 og er basert på Hinchliffe RF. Reference values. I: Lilleyman JS, Hann IM, red. Pediatric hematology. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1992, s.1–22.

2. Eget referansemateriale.

Generelt

Nøytrofile granulocytter (stavkjernede og segmentkjernede) utgjør normalt 45–75 % av totalt antall leukocytter. Sirkulerende granulocytter står i rask og dynamisk likevekt med en like stor mengde randstilte granulocytter (adhererer til karveggen) som hovedsakelig finnes i karsystemet i lungene, lever, milt og i beinmarg. Randstilte granulocytter utgjør en reserve som mobiliseres ved behov, f.eks. ved infeksjoner, adrenalinfrigjøring, fysisk anstrengelse osv. Det er viktig å være bevisst at antallet granulocytter i en vanlig veneprøve ikke inneholder randstilte celler. Ved adrenalininjeksjon eller fysisk anstrengelse vil antall sirkulerende granulocytter kunne øke raskt (i løpet av 15–30 min.) og betydelig ved prøvetaking fra perifer vene. Etter kraftig fysisk anstrengelse kan celletallet øke inntil to ganger øvre referanseområde.

 

Beinmargen har store lagre av modne (segmentkjernede) og mer umodne (stavkjernede, metamyelocytter, myelocytter og promyelocytter) granulocytter som kan komme over i sirkulasjonen ved behov ved betennelsesreaksjoner. Denne granulocyttmobiliseringen fører til en økt prosentandel umodne celler (venstreforskyvning). Ved alvorlige bakterielle infeksjoner vil granulocytter, som del av det uspesifikke infeksjonsforsvaret, adherere til endotelceller, og antall granulocytter i veneprøve vil derfor være uforholdsmessig lavt initialt ved utvikling av for eksempel sepsis. Etter ca. 12 timer vil granulocytter mobiliseres fra beinmargen, og celletallet øker betydelig.

 

Ved rekvirering av kun nøytrofile (ikke differensialtelling) rapporteres svaret alltid selv om hematologi-instrumentet kommer med meldinger om suspekte celler. Antallet nøytrofile vil da inneholde en eventuell venstreforskyvning opp til og med promyelocytter. Hvis det ikke foreligger svar fra instrumentet, lages utstryk som må telles manuelt (tellingen utføres kun på dagtid på ukedager).

Vurdering

Høye verdier

Maligne blodsykdommer (særlig høye verdier ved kronisk myelogen leukemi).

Reaktiv granulocytose: bakterielle infeksjoner, enkelte virusinfeksjoner, kortikosteroid­medikasjon, stress, adrenalininjeksjoner, kraftig fysisk anstrengelse, aseptiske nekroser (ved hjerteinfarkt).

 

Lave verdier

Postinfeksiøs nøytropeni, initialt ved sepsis, maligne prosesser i beinmarg, medikamentindusert beinmargsdepresjon, aplastisk anemi, myelodysplastisk anemi.

Alvorlig nøytropeni defineres som nøytrofile < 0,5 × 109/L.

Feilkilder

Gammel blodprøve. Dårlig blandet prøve. Koagel i prøven. Kuldeagglutininer. Kryoglobulin. Kjerneholdige erytrocytter (dersom NRBC ikke er målt). Lysresistente erytrocytter (som finnes hos pas. med hemoglobinopatier).

Usikkerhet i analysesvaret

Se: Analytisk og biologisk variasjon.

Metode

Flowcytometri. Analyseinstrument: Sysmex XE-5000 (Sysmex Corporation).

Prøvemateriale og prøvebehandling

EDTA-blod. Holdbart 2 døgn i kjøleskap eller romtemperatur.