v. 1.10 Prøvetaking og prøvebehandling (blod, urin og fecesprøver)

En viktig forutsetning for at laboratorieanalysene skal gi riktige resultater, er at pasientforberedelse, prøvetaking, prøvebehandling og forsendelse er riktig utført. Retningslinjer for den enkelte analyse vil du finne under analysebeskrivelsene i laboratoriehåndboka.

Ansvar for forhold hos pasienten, som har betydning for prøveresultatene, ligger hos rekvirenten.

 

Forhold hos pasienten.

Flere forhold hos pasienten har betydning for analyseresultatene og kan kreve pasientforberedelse før blodprøvetaking.

  Matinntak før prøvetaking kan gi betydelige utslag på enkelte parametre. Ved prøver som bør tas fastende skal pasienten ikke ha spist, drukket eller røkt innen et gitt antall timer før prøvetaking. Om ikke annet er oppgitt gjelder fasten fra kl 24.00 kvelden før.

  Medikamentanalyser: Prøver til terapikontroll tas oftest rett før neste dose, men det finnes unntak. Se analysebeskrivelsene.

  Pasientens kroppsstilling ved prøvetaking vil påvirke konsentrasjonen av ulike komponenter i blodet. Plasmavolumet i blodårene er størst i liggende og minst i stående stilling. En standardisering anbefales ved at pasienten sitter i 10-15 min, før prøvetaking.

  Døgnvariasjon kan være betydelig for enkelte parametre og tidspunkt for prøvetaking har da stor betydning (f.eks. kortisol).

  Kraftig fysisk aktivitet siste døgn eller stress kan ha betydning for enkelte parametre.

 

Prøvetaking og prøvebehandling før forsendelse

For prøvebehandling henvises til www.noklus.no og Laboratoriehåndboka; www.ahus.no  - Laboratorietjenester

Tabellen under skisserer en generell behandling av blodprøver ut fra type glass og sluttsiffer på etikettene. Alle blodprøver blandes rolig 8 – 10 ganger og merkes med aktuelle etiketter umiddelbart etter prøvetaking. Enkelte analyser (sluttsiffer ikke angitt i tabellen) krever spesiell prøvehåndtering. Se nærmere beskrivelse av prøvebehandling for hver enkelt analyse i laboratoriehåndboka.

 Generelt om behandling av blodprøver:

 

 

 

EDTA fullblod.

Etiketter med sluttsiffer 01 og 57
(6ml høye glass for sluttsiffer 32 og 36)

      EDTA

Glassene skal ikke sentrifugeres eller åpnes.
Prøvene kan oppbevares i romtemperatur eller i kjøleskap.

Prøver til Lymfocytt subpopulasjoner oppbevares i romtemperatur
(etikett med sluttsiffer 35)

EDTA plasma

Etiketter med sluttsiffer 41

      EDTA

Sentrifugeres etter 5 min og innen 24 timer.
Plasma avpippeteres fra blodlegemene.
Plasma oppbevares kjølig før forsendelse.

PTH

Citrat fullblod

Etiketter med sluttsiffer 04

      Citrat

Prøven trenger ikke å sentrifugeres.
Prøvene oppbevares i romtemperatur.

 

Citrat plasma

Etiketter med sluttsiffer 23

      Citrat

Prøven sentrifugeres etter 5 min og helst innen 2 timer
Plasma avpippeteres fra blodlegemene.

 OBS! Protein S og Protein C krever spesiell prøvehåndtering, se informasjon på rekvisisjonen eller i laboratoriehåndboka.

Serumanalyser som kan tas på Gel/serum

Etiketter med sluttsiffer 07, 11, 12, 43. (5ml høye glass for sluttsiffer 30, 40 og 50)

   Gel/serum

Sentrifugeres etter 1/2 time og innen 2 timer.
Prøven oppbevares kjølig før forsendelse.

Det må tas et eget glass til fritt Kalsium når denne er rekvirert. Prøven behandles spesielt på laboratoriet og korken må ikke åpnes.

Serumanalyser som må tas på serumglass uten gel.
Eks: Medikamentanalyse ved andre laboratorier (Diakonhjemmet/SSE/Ullevål). 
Ved usikkerhet kontakt laboratoriet.

 Uten gel

For medikamentspeil:
Sentrifugeres etter 1/2 time og innen 2 timer.
Serum avpippeteres fra blodlegemene.
Serum oppbevares kjølig før forsendelse.

 

For medikamentspeil:
Husk å oppgi siste inntak av medisin; dosering og tidspunkt.