v. 1.12 Rekvirering av analyser og undersøkelser

En rekvisisjon mottatt elektronisk eller på papir til laboratoriene ved Ahus er å betrakte som en avtale mellom rekvirent og laboratoriene. Analyser og undersøkelser vil bli utført ut fra avkryssing på rekvisisjonen, påførte kliniske opplysninger og gjeldende retningslinjer for valg av undersøkelser.

 

Alle felter på rekvisisjonen må fylles ut, samt kliniske opplysninger. Ref.nr. for pasientkobling / pc-idnummer er et nummer generert av datasystemet på legekontoret for dem med elektronisk svaroverføring.

For å sikre at både elektroniske svar og papirrapporter blir registrert med rett mottaker, er det viktig at rekvirent skrives tydelig med legenavn, helsepersonellnummer, legekontor/institusjon og adresse.

Vennligst sett presise kryss i avkryssingsboksene. Bruk blå eller sort penn.

Vi ber om at prøvetaker signerer for prøvetaking, slik at vi ved behov kan oppklare spørsmål vedrørende prøven. Før samtidig på dato og klokkeslett for prøvetaking.

 

 

A.   Eksterne rekvirenter; legekontor, helseinstitusjoner og helsestasjoner.
Eksterne brukere kan benytte rekvisisjonsblanketter og/eller elektronisk rekvirering. Det er viktig at rett blankett brukes til aktuell prøve.
Alle rekvisisjonsblanketter bør fylles ut ved hjelp av rekvirentens datasystem, eventuelt med tydelig håndskrift.

Rekvisisjonene leses elektronisk inn i laboratoriedatasystemet. Det er derfor viktig å passe på at skriften er tydelig og innenfor definerte felt. Svak trykk medfører mulighet for feiltolkning av opplysningene på rekvisisjonen.

 

 

Hovedrekvisisjon: Rekvisisjon for prøver til allergi, immunologi, medisinsk biokjemi

Rekvisisjonen er utstyrt med et løpenummer og tilhørende selvklebende nummerlapper, med barkode. Disse angir også type prøvemateriale. Det er derfor viktig å bruke riktig barkode på glassene. Skriv på type prøvemateriale på etiketten, der dette ikke klart fremgår. Prøveglassene merkes med en av disse nummerlappene i umiddelbar forbindelse med prøvetakingen. Nummerlappene benyttes som identifikasjon av prøven.

 

Andre analyser enn de som finnes på rekvisisjonen rekvireres ved kryss i rubrikken Annet. Skriv tydelig ønsket analyse.

 

Ved behov for supplerende analyser kontaktes laboratoriet. Oppgi pasientens fødselsnummer, prøvedato og hvilke tilleggsanalyser som er ønsket. Vi tilstreber å etterkomme rekvirentens ønske om flere analyser på samme prøve, slik at man ikke trenger å ta ny prøve av pasienten.

 

Hastesituasjoner må avmerkes spesielt på rekvisisjonen. Ved hasteprøver fra primærhelsetjenesten legges en utfylt hastelapp ved rekvisisjonen. Ordningen gjelder analyser som inngår i laboratoriets vaktanalyserepertoar. Vi gjør oppmerksom på at analyseresultatet normalt ikke vil foreligge før 1 - 2  timer etter mottak ved laboratoriet, hvilket kan bety etter ordinær åpningstid ved legesenteret. Det er rekvirentens ansvar å oppgi et telefonnummer de kan nås på. I noen tilfeller vil det være enklere for rekvirenten selv å ta kontakt med vaktpersonalet ved laboratoriet.

 

Rekvisisjon for Mikrobiologi

Rekvisisjonen er utstyrt med løpenummer og tilhørende selvklebende nummerlapper. Prøveglassene merkes med en av disse nummerlappene i umiddelbar forbindelse med prøvetakingen.
Relevante kliniske opplysninger er vesentlig for utførelse av aktuelle undersøkelser.

 

Rekvisisjon for svangerskapsprøver

Husk å krysse av for ønsket analyse og påføre termindato.

Rekvisisjonen er utstyrt med løpenummer og tilhørende selvklebende nummerlapper. Nummerlappene med barkode angir også hvilket prøveglass som er brukt. Det er derfor viktig å bruke riktig barkode på glassene. Prøveglassene merkes med en av disse nummerlappene, samt pasientidentifikasjon (navn og personnummer).

 

Rekvisisjon for Cytologi

Merk alle tilhørende prøver med pasient-ID og ”cytologi”.

 

Rekvisisjon for Biopsi

Merk alle tilhørende prøver med pasient-ID og ”biopsi”.

 

Utskrift av rekvisisjoner fra nettsidene.

Alle våre rekvisisjonsblanketter ligger også på våre nettsider, www.ahus.no, under «Laboratorietjenester». Benyttes utskrift av våre rekvisisjoner fra nettsidene, må alle prøver merkes med pasient-ID (navn og personnummer). Rekvisisjon for «Nyresteinsanalyse» og rekvisisjon for «Transfusjon utenfor sykehus», finnes kun som nettversjon.


Rekvisisjon for Transfusjon utenfor sykehus

Sykehjem og lignende institusjoner som har inngått avtale om transfusjoner, skriver selv ut rekvisisjon fra www.ahus.no ved behov. Prøvene som skal følge rekvisisjonen må være merket med med pasientens navn og personnummer (11-siffer), prøvetakings-dato og –tid, samt signatur fra prøvetaker.

 

Rekvisisjon for nyresteinsanalyser

Denne skrives ut fra www.ahus.no ved behov. Merk alle tilhørende prøver med pasient-ID. (Rekvisisjonen er ment som et supplement til Hovedrekvisisjonen om man ikke har denne tilgjengelig).

 

Elektronisk rekvirering fra eksterne brukere (Interaktor eller IHR/NCS)

Vi tar imot elektroniske rekvisisjoner via Interactor eller IHR/NCS. Denne programvaren må da være installert på legekontoret. Laboratoriene tilbyr elektronisk rekvirering av undersøkelser innen allergi, immunologi, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, svangerskapsprøver og prøver for videreforsendelse.

Fra pasientens journalbilde hentes rekvisisjonen frem på skjermen ved å velge elektronisk rekvirering. Pasient-ID, rekvirent, dato og klokkeslett legges automatisk i rekvisisjonen. Analyser og undersøkelser velges ut fra mappestrukturen, eller ved å søke opp analysen. Kliniske opplysninger skrives i eget felt. Enkelte analyser og undersøkelser krever spesifikke opplysninger. Tilleggsspørsmål vil da vises i rekvisisjonsbildet. Ferdig utfylt rekvisisjon lagres. Ved prøvetaking hentes rekvisisjonen opp og prøvetakingsetiketter skrives ut. Rekvisisjonen sendes til Ahus først når dere aktivt velger ”Send til sykehus” eller ”Fullfør”. Papirrekvisisjon er ikke nødvendig, da rekvisisjonen ligger i etikettene. Utfyllende informasjon om hver analyse finnes i analysebeskrivelsene i rekvisisjonsbildet.

Prøveglassene merkes med en av etikettene i umiddelbar forbindelse med prøvetakingen. Alle prøvene er da merket med navn og personnummer på pasienten, rekvirerende lege, rekvirerte analyser, samt dato og klokkeslett for prøvetaking.

 

 

B.   Interne rekvirenter; Ahus samt lokasjoner som tilhører Ahus

For interne brukere benyttes 2 rekvisisjonsblanketter ved siden av elektronisk rekvirering. Det er viktig at rett blankett brukes til aktuell prøve.
Papirrekvisisjoner merkes med pasientens navneetikett med personnummer, eventuelt med tydelig håndskrift.

 

Elektronisk rekvirering fra interne brukere (DIPS)

For rekvirering internt på Ahus benyttes elektronisk rekvirering for prøver innen allergi, blodtyping, immunologi, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og prøver for videreforsendelse.

Analyser og undersøkelser velges ut fra mappestrukturen, eller ved å søke opp analysen. Kliniske opplysninger skrives i eget felt.

For sendeprøver angitt i rekvireringsmodulen er det alltid knyttet et mottakerlaboratorium. For å se dette, marker analysen, høyreklikke og få opp analyseinformasjonen. Ved rekvirering av sendeprøver må feltet "kliniske opplysninger" benyttes for informasjon som skal følge prøven. Uten kliniske opplysninger, vil man sjelden kunne få ekspertkommentarer med prøvesvarene. Laboratoriet sørger for at et følgeskjema med informasjonen i feltet "kliniske opplysninger", følger med prøven til mottakerlaboratoriet. Enkelte sendeprøver krever egen rekvisisjon. Analyser hvor dette er påkrevd, er merket med en egen «pop-opp tekst» når de bestilles i DIPS.

Enhver rekvisisjon i DIPS får tildelt et rekvisisjonsnummer. Rekvisisjonen kan skrives ut som en DIPS-utskrift eller som selvklebende prøvetakingsetiketter.

Prøveglassene merkes med etikettene i umiddelbar forbindelse med prøvetakingen. Alle prøvene er da merket med navn og personnummer på pasienten, rekvirerende lege, rekvirerte analyser, samt dato og klokkeslett for prøvetaking.

Er ikke prøvetakingsetiketter tilgjengelig, merkes alle tilhørende prøver med pasient-ID og tildelt rekvisisjonsnummer fra DIPS. Rekvisisjonsnummeret kan eventuelt følge som DIPS-utskrift.

 

Papirrekvisisjoner for eksterne brukere benyttes ved driftsstans eller hvis pasienten etter konsultasjon får med seg rekvisisjon hjem for å ta prøver hos fastlegen. 

 

Elektronisk blodbestilling i DIPS

Blodbestilling gjøres via DIPS. Se relatert prosedyre for detaljer.

Skjemaet ligger under Verktøy – Labcraft – Blodbestilling. Her ser du også status på typing og screening.

Ved hastesituasjoner, ring blodbanken!

 

Rekvisisjon for Cytologi

Merk alle tilhørende prøver med pasient-ID og ”cytologi”.

Husk å påføre både på rekvisisjonen og prøven hvilken avdeling pasienten er innlagt ved. Navn på rekvirerende lege må oppgis for at prøveresultatet skal overføres til DIPS.
Rekvisisjonen skal alltid følge prøven.

 

Rekvisisjon for Biopsi

Merk alle tilhørende prøver med pasient-ID og ”biopsi”.

Husk å påføre både på rekvisisjonen og prøven hvilken avdeling pasienten er innlagt ved. Navn på rekvirerende lege må oppgis for at prøveresultatet skal overføres til DIPS.
Rekvisisjonen skal alltid følge prøven.