v. 1.8 Forsendelse og transport av biologisk materiale (Ahus laboratorier/andre laboratorier/henvisningslaboratorier)

Sykehusets transporttjeneste (hente-/bringe-tjenesten)

For alle legekontorer og helsesentre med avtale om hente-/bringetjeneste, hentes post og prøver til sykehusets laboratorier etter avtale. Samtidig vil svarrapporter og forbruksartikler bestilt fra laboratoriene ved Ahus, bli brakt ut.

Alle i hente-/bringeordningen får tildelt et spesifikt transportnummer som identifiserer avsenderen.

Transportavdelingen sørger samtidig for bortkjøring av risikoavfall fra legekontorene. Henvendelser om dette bør skje direkte til transportavdelingen.

  

Forsendelse med transporttjenesten

Prøver til Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Mikrobiologi. Prøvene settes i rød transportboks og kort merket med avsender puttes i boksen. Tilhørende rekvisisjoner kan legges i boksen, men legges i egen mappe hvis det er mange. Mappen skal være merket med avsender. Rekvisisjoner og prøver må sendes samtidig. Ved hasteprøver legges hastelapp synlig foran rekvisisjonene

Prøver som ikke passer i stativet pakkes i forsendelseskonvolutt. Kryss av for type prøve på konvolutten. Tilhørende rekvisisjoner skal følge i samme konvolutt. Merk konvolutten med transportnummer som avsender.

Prøver til Avdelig for Patologi. Prøvene pakkes separat og alltid i konvolutt. Tilhørende rekvisisjoner skal følge i samme konvolutt. Merk konvolutten med transportnummer som avsender.

Transporttjenesten bringer alle prøver og rekvisisjoner til felles prøvemottak for laboratoriene ved Akershus universitetssykehus.

 

Postforsendelse

Prøver kan også sendes til laboratoriene som post eller leveres avdelingen direkte.

Det er utarbeidet nasjonale regler for forsendelse av biologisk materiale. Se Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: ”Veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale” - https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/forsendelse-av-smittefarlig-biologisk-materiale/.
Det er avsenders ansvar å påse at gjeldende regler for pakking og forsendelse følges.

Biologisk materiale skal alltid leveres til et postmottak (postkontor, post-i butikk, landpostbud) og ikke i rød postkasse. Vanlig postforsendelse kan ta 3 virkedager. Ved behov for kortere transporttid, må postens bedriftspakke: «Ekspress-over-natt» benyttes.

 

Begrensninger

Enkelte blodprøver kan pga begrensninger i holdbarhet eller spesielle krav til behandling ikke sendes med vanlig transporttjeneste eller post. Vi anbefaler i slike tilfeller at pasienten møter ved vår poliklinikk for prøvetaking. Pasienten må ha med seg ferdig utfylt rekvisisjon. Elektronisk rekvisisjon kan også oversendes, så den ligger klar hos oss når pasienten kommer for prøvetaking.

 

Forsendelse av prøver til andre laboratorier

Analyser og undersøkelser vi ikke utfører hos oss, vil bli videresendt til andre laboratorier. Det går en budbil mellom Ahus og laboratorier i OUS kl 0930 mandag-fredag.

I tilfeller hvor holdbarhet er kritisk, er direkte forsendelse fra primærhelsetjenesten til det laboratorium som utfører analysen det mest hensiktsmessige.

 

For noen prøver som tas på Ahus, kan det haste med videreforsendelse. Tas det analyser og undersøkelser som skal sendes videre til andre laboratorier samme dag, må de være oss i hende før kl 0800 alle hverdager. Hvis det haster ytterligere, må prøvene sendes med taxi. Rekvirent må da fylle ut taxirekvisisjon som sendes sammen med prøven til prøvemottak. Skal det videresendes prøver på kveld, natt, helg og helligdager, må dette alltid sendes med taxi.

Ved rekvirering i DIPS, av prøver som videresendes, vil rekvirent få melding hvis analysen krever egen rekvisisjon eller drosjerekvisisjon.

 

Forsendelse av prøver til henvisningslaboratorier/underleverandører

De fleste akkrediterte analysene utføres på utstyr der vi har to eller flere like utstyrsenheter. Konsekvensen av dette er at behovet for bruk av henvisningslaboratorier/underleverandører er lite. Unntaksvis kan slikt behov likevel oppstå. Ved bruk av henvisningslaboratorium, vil kravet til metodelikhet veie tungt. Dersom det brukes et henvisningslaboratorium som ikke bruker samme metode, velger vi fortrinnsvis et nærliggende akkreditert laboratorium. Vurdering foretas og avtaler inngås når problemet event. oppstår. Det må gjøres en spesifikk vurdering i hvert enkelt tilfelle, da problemet med metodeulikhet varier sterkt fra metode til metode. Rekvirenten må gi laboratoriet beskjed hvis annen avtale ønskes. Prøvesvar ved lengre driftsstans vil bli utsendt direkte fra det henvisningslaboratoriet vi i hvert tilfelle vil velge å bruke. Ved enkeltanalyser / ø.hjelp blir prøvesvarene lagt inn i vårt laboratoriedatasystem med kommentar om at analysen er utført ved ...............sykehus / laboratorium.

Det vises til liste over aktuelle henvisningslaboratorier med angivelse av aktuelle analyser/analysegrupper for hvert henvisningslaboratorium. Lista fås ved henvendelse til laboratoriet