Prøver til Cytologi fra primærhelsetjenesten v. 2.0

 

1.0 Hensikt

Sørge for riktig prøvetaking, merking, preanalytisk behandling og forsendelse av prøver som skal til cytologisk undersøkelse. 

 

2.0 Omfang

Gjelder for prøvetaking, merking, preanalytisk behandling og forsendelse av prøver som skal til cytologisk undersøkelse.

 

Avdelingens åpningstid: Alle hverdager 08.00-16.00

Telefonnr. cytologisk lab:                  67 96 41 50

Telefonnr. Cytologisk prøvesvar:      67 96 12 70

 

Postforsendelse av biologisk materiale skal være i samsvar med krav satt av Posten, DSB og Sosial- og helsedirektoratet (2008). Biologisk materiale sendes i posten som A-post eller særpakke.

 

3.0 Arbeidsbeskrivelse

 

3.1 Ansvar

Seksjonsleder på cytologiseksjonen har ansvar for at prosedyren finnes.

Rekvirenter fra primærhelsetjenesten som sender cytologiske prøver til Patologiavdelingen på Ahus bør sette seg inn i prosedyren og følge denne. 

 

3.2 Handling

 

Det er én papir-rekvisisjon for alle typer cytologiske prøver, merket "CYTOLOGI". NB! Rekvisisjonene har unike RID-nummer, og må aldri kopieres!

Rekvisisjonen skal fylles fullstendig ut med:

         Personnummer eller annen entydig identifikasjon

         Fullt navn

         Relevante kliniske opplysninger

         Hvor prøven er tatt fra

         Dato for prøvetaking

         Rekvirerende leges navn, legekontor og telefonnummer.

 

Prøvebeholder merkes med:

        Personnummer eller annen entydig identifikasjon

        Navn

 

Legg prøve med tilhørende rekvisisjon i samme konvolutt, og gjerne flere

prøver/remisser i den samme konvolutten.

 

Bruk konvolutt adressert til Patologi, eller kryss av for "Patologiavdelingen" på

laboratorienes felleskonvolutt.

 

 

Det er også mulig å rekvirere prøver elektronisk fra Dips Interaktor til LVMS (Patologiavdelingens laboratoriedatasystem fra 16. nov. 2020).

Det er en elektronisk rekvisisjon for cervix/vagina, og en annen for annet materiale. Velg riktig rekvisisjon og fyll inn kliniske opplysninger og informasjon tilknyttet prøven.

Merk prøvene med etikett fra Dips Interactor, denne har rekvisisjonsnummer og QR-kode i tillegg til fullstendig pasient-ID.

 

Cervix/vagina:

Riktig prøvetaking er avgjørende for korrekt vurdering av materialet. Se Kvalitetsmanual for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, kapittel 5 www.kreftregisteret.no.

Væskebasert cytologi: Prøven tas med Rover Cervex Brush Combi (ikke på gravide) alternativt Rover Cervex Brush og børstehodet overføres direkte til væskebeholderen (Surepath collection vial) som merkes med pasient identifikasjon.

NB! Ved bruk av etikett festes denne rett over QR-kodene og mot høyre. Etiketten må ikke festes til lokket eller dekke spalten i bunnen av beholderen.

Se vedlegg ang merking og forsendelse av cervix-prøver.

 

Urin:

Det sendes 30-50 ml urin, tilsatt like deler 50% alkohol.

Urin til cytologi bør ikke være morgenurin.

Av blæreurin sendes det minst 2 prøver fra forskjellige dager, med hver sin remisse. Verdien av bare én prøve er begrenset.

 

Andre væsker:

Tilsett like deler væske og 50% sprit som sendes inn sammen med utfylt remisse som tydelig forteller hvilket prøvemateriale det er snakk om.

 

Svartider:

Screeningprøver/rutineprøver fra livmorhals: innen 3 uker.

Kliniske/ non-gyn prøver: 80% innen 7 virkedager (kreftpakke) og resterende innen 10 virkedager.

Ved særskilt behov for raskere svar, kryss av for CITO og oppgi telefonnummer om svaret skal telefoneres.
 

Elektroniske svar sendes ut hver hele time.

 

4.0 Relaterte dokumenter

Se relatert

 

5.0 Vedlegg

 

Se relatert