Fibrinogen
Fibrinogen v. 1.12

FIBRINOGEN

Indikasjoner

Mistanke om tilstander med økt forbruk av fibrinogen, for eksempel disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Blødningstilstander uten kjent årsak. Kontroll av fibrinolytisk (trombolytisk) behandling.

Referanseintervaller

1,9 – 4,1 g/L

 

Kilde: Leverandørens dokumentasjon.

Generelt/Vurdering

Fibrinogen er et protein som spiller en viktig rolle i koagulasjonssystemet hvor det vha. trombin omdannes til fibrin og dermed bidrar til stabilisering av blodkoagelet. Det er også et akuttfaseprotein. Konsentrasjonen øker innen 24 timer og er maksimal etter 3-4 døgn etter inflammasjonen har begynt. Fibrinogen syntetiseres i leveren og kodes for av 3 gener. Ulike gendefekter forekommer (sjeldne tilstander) og kan medføre økt blødnings- eller trombosetendens (pga. dysfunksjonelt eller nedsatt fibrinogen). Andre vanligere årsaker til blødnings- eller trombosetendens bør mistenkes først.

Nedsatte verdier

Lave verdier, eller normal verdi ved pågående inflammasjon/akuttfase, tyder på økt forbruk av fibrinogen, som ved forbrukskoagulopati (DIC). Arvelig fibrinogenmangel (afibrinogenemi, hypofibrinogenemi). Ved redusert funksjon av fibrinogen (dysfibrinogenemi) vil måling av fibrinogen (Claus metode) som oftest gi lave verdier. Alvorlig leversykdom.

Forhøyede verdier

Fibrinogen kan være forhøyet ved infeksjoner, betennelsestilstander, bindevevssykdom, vevsskade og nefrotisk syndrom. Ved DIC kan fibrinogen være høy til tross for økt fibrinogenforbruk hvis fibrinogenkonsentrasjonen i utgangspunktet er forhøyet.

 

Feilkilder

Ikke optimal prøvetaking. Behandling med direkte trombinhemmere som dabigatran gir redusert fibrinogenverdier. Analyseresultatet påvirkes ikke av ufraksjonert heparin opp til en konsentrasjon av 1000 U/L eller lavmolekylært heparin (LMWH) opp til en konsentrasjon av 1500 U/L

Usikkerhet i analysesvaret

Se: Måleusikkerhet. Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret.

Metode

Clauss metode. Fibrinogen (Roche) analyseres på Cobas t711 Norbyhagen og Cobas t511 Kongsvinger.

Prøvemateriale og prøvebehandling

Sitratplasma. Usentrifugert blod i sitratrør og sitratplasma er holdbart i 72 timer i romtemperatur.