Ferritin
Ferritin v. 1.13

Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll av jernmangel og hemokromatose.

Referanseintervaller

0 – 1 md:

200–600

µg/L

2 – 5 md:

50–200

µg/L

6 md – 15 år:

10–140

µg/L

K ≥ 16 år:

10–170

µg/L

M ≥ 16 år:

30–400

µg/L

 

 

Kilde: OUS – Rikshospitalet.

Generelt

Ferritin er et stort intracellulært protein som har som hovedoppgave å binde og lagre jern som ikke umiddelbart brukes i kroppens jernstoffskifte. Jern lagres hovedsakelig i leverceller og i makrofager (milten) og den samlede mengde intracellulært ferritin representerer kroppens jernlager. Normalt blir litt ferritin utskilt i blodbanen, og mengden ferritin i serum er normalt proporsjonalt med intracellulært ferritin. Ferritin er imidlertid et akuttfaseprotein, og stiger ved de fleste betennelsestilstander. Det kan ta opptil tre uker etter at sykdommen er over før s-ferritin er normalisert.

Vurdering

Lave verdierer et sikkert uttrykk for tomme jernlagre og jernmangel.

Beslutningsgrenser:

Ferritin < 15 µg/L blir ofte brukt som beslutningsgrense for tomme jernlagre og for ev. utviklet jernmangelanemi. Ved så lave verdier er det med sikkerhet snakk om tomme jernlagre, men ferritin er da lite sensitiv (og meget spesifikk) for påvisning av jernmangel. På grunn av den lave sensitiviteten bør beslutningsgrensen være høyere slik at en ferritinverdi < 30 µg/L alltid skal utredes med tanke på årsaksforhold, særlig blødning i mage og tarm, og kostholdsfaktorer.

Pasienter med akuttfasereaksjon har sannsynligvis jernmangel dersom ferritin < 70 μg/L. Ved kronisk sykdom ledsaget av høyt ferritinnivå kan tolkningen være vanskelig, og flere parametre, inkludert transferrinreseptor, bør vurderes for å bestemme jernstatus.

 

Forhøyede verdierses ved hemokromatose, leversykdom, akuttfasereaksjoner, kronisk inflammatoriske sykdommer, hematologiske sykdommer som bl.a. leukemi, lymfom, aplastisk anemi og hemolyse, ikke-hematologiske kreftsykdommer, alkoholmisbruk, kronisk nyresvikt. Betydelig forhøyede verdier kan ses ved hemokromatose og ved akutte sykdommer med celleskade, som hepatitt, multiorgansvikt og alvorlige infeksjoner.

Ved diagnostikk av hemokromatose er transferrinmetning mer sensitiv enn ferritin. Ved ferritin > 300 µg/L hos menn og 200 µg/L hos kvinner over lengre tid bør arvelig hemokromatose utredes med for eks HFE-genotyping. Det samme gjelder transferrinmetning > 55 % hos menn og 50 % hos kvinner. (Ref.: Hagve TA, Åsberg A, Ulvik R, Borch-Iohnsen B, Thorstensen K. Hemokromatose - fra underdiagnostisert kuriositet til folkesykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2009; 129: 863-6.)

Feilkilder

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak. I sjeldne tilfeller kan interferens oppstå på grunn av ekstremt høye titre av antistoff mot analytt-spesifikke antistoffer, streptavidin eller rutenium.

Metode

Analyseprinsipp: Elektrokjemiluminescensimmunoassay (ECLIA). Sandwichprinsipp på Cobas 8000 e801, Roche Diagnostics AS.

Prøvemateriale og prøvebehandling

Serum, minimum 0,5 mL. Holdbart 48 timer i romtemperatur og 7 dager i kjøleskap.