Fenytoin
Fenytoin v. 1.14

Indikasjoner

Terapikontroll. Mistanke om intoksikasjon.

Referanseintervaller

Anbefalt terapeutisk nivå: 40–80 μmol/L

Kilde: Tidsskr Nor Lægeforen. 2017, 26;137(12-13).

Generelt/Vurdering

Fenytoin er et hydantoinderivat som brukes ved visse typer epilepsi. Fenytoin virker ved å stabilisere nervecellemembraner ved hemming av spenningssensitive natriumkanaler. Absorbsjonen etter peroralt inntak er relativt rask og vanligvis nesten fullstendig. Ca. 90 % av s-fenytoin er proteinbundet, men bindingen varierer med alder; nyfødte og gamle har høyest fri fraksjon. Halveringstiden viser stor interindividuell variasjon, men er gjennomsnittlig ca. 24 timer. Det foreligger dessuten metningskinetikk, dvs. at halveringstiden forlenges ved økende dosering. Det kan føre til at en liten doseendring kan gi en stor endring i serumkonsentrasjonen. Ved vanlig dosering tar det 1–2 uker før stabile serumkonsentrasjoner nås. Fenytoin metaboliseres i lever, dels ved CYP-enzymer (bl.a. CYP2C9) men også ved glukuronidering. Mange legemidler påvirker metabolismen av fenytoin ved enzyminduksjon, enzymhemning eller ved å endre proteinbindingen. Fenytoin påvirker også metabolismen av en rekke medikamenter ved enzyminduksjon. Se Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok for nærmere informasjon om interaksjon med andre legemidler.

Toksiske effekter kan ses i området 100–120 μmol/L, men blir vanlige først over 120 μmol/L. Alvorlige forgiftninger ses ved konsentrasjoner over 160 μmol/L.

Feilkilder

Analysereagensene inneholder museantistoffer, derfor vil tilstedeværelse av humane antimuseantistoffer (HAMA) i serumprøver kunne interferere og forårsake falskt for lave resultater. I sjeldne tilfeller (< 1 %) ses uspesifikk agglutinasjon, som kan medføre falsk lave fenytoinverdier.

Metode

Analyseprinsipp: Kinetisk interaksjon av mikropartikler i en oppløsning (KIMS). Analyseinstrument: Cobas pro,c503 (Roche Diagnostics).

Prøvemateriale og prøvebehandling

Serum, minimum 0,5 mL. Na-heparin/Li-heparin- og EDTA-plasma kan også benyttes. Holdbart 4 døgn i kjøleskap. Prøvetaking anbefales 12–24 timer etter siste doseinntak og minst en uke etter oppstart eller doseendring.