Avdeling for forskning og utvikling


MikroskopAdresse
Akershus universitetssykehus HF, avdeling for forskning og utvikling, 1478 Lørenskog.


Telefon
Sykehusets sentralbord: Tlf. 02900

Hvem er vi?
Avdelingssjef: Britt Nakstad, prof. dr. med. i pediatri ved Medisinsk fakultet og cand scient ved Naturvitenskaplig fakultet, begge UiO.

  • Laboratorieansvarlig: Tonje Sonerud, cand scient.
  • Stipendiater: Ingrid Dannevig, Helene Østerholt, Ann-Lisbeth Nesse, Anne Lee Solevåg, Henning Høyte, Gøri Perminow, Line Sletner, Elin Wahl Blakstad, Astrid Nylander Almaas og Christipher Inchley. A.lle er spesialister i pediatri eller under utdanning til det.
  • Sekretær: Cathrine Elona Elisenberg
  • Assosierte: Fysioterapeut Else-Beth Haugen, sykepleier Ingrid Claesson, spesialister i pediatri Hans-Olav Fjærli og Khalas Mreihil, klinisk ernæringsfysiologer Anne Aurvaag og Christine Gørbitz, forskerlinjestudent UiO Ida C. M. Birkhaug.

Ansatte mottar lønn til sin forskning fra eksterne kilder (Universitetet i Oslo, Helse Sør-Øst, Ahus Strategiske Forskningsmidler) eller er delfinansiert av BUK.


Avdelingens arbeidsområde
Om Forskning:
Barne- og Ungdomsklinikken har to hovedsatsningsområder. Det ene er innen nyfødtmedisin, spesielt asfyksi og ernæring, og innen luftveis­infek­sjoner hos barn. BUK deltar i tre internasjonale multisenterstudier om respirasjonsstøttende behandling til syke, nyfødte barn, samt inflammatorisk tarmsykdom, samt to nasjonale multisenterstudier om ernæring og infeksjoner.

Om Undervisning:
Professor og de universitetstilknyttete leger ved seksjonen underviser studenter fra Universitetet i Oslo i 3., 9. (Pediatri og Obstetrikk/Gynekologi), 11. og 12. semester (kirurgi og medisin). Det er forelesninger, seminarer, smågruppe­under­visning og problembasert læring (PBL). Professor underviser sykepleiere i videre­­utdanning ved Sykepleie­høy­skolen i Oslo. Barne- og ungdomsklinikken har også studenter i grunn- og videreutdanning - sykepleie.


Hvordan arbeider vi?
Målet er å skape et forskningsmiljø med entusiasme og kunnskap som gir kvalitetsforskning og viktige resultater innen klinisk forskning og basalfag. Det vil føre til publikasjoner og medisinske doktorgrader ved UiO, samt mastergrader innen ernærings­fysiologi og sykepleie.

Noen av våre doktorgradprosjektene err eksperimentelle studier på forsøksdyr med problemstillinger innen nyfødtmedisin som asfyksi og ernæring. Andre er kliniske studier med materiale som samles inn fra syke barn og analyseres i laboratoriet. De seks doktorgrads­prosjekt­ene assisteres av fulltidsansatt molekylærbiolog cand scient Camilla Skjæret (stipend fra eksterne midler).


Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner
Avdelingen har samarbeid med institusjoner i Norge og i utlandet, samt internt ved Ahus. Disse er Pediatrisk Forskningsinstitutt ved Rikshospitalet (prof Saugstad), Institutt for Ernæringsforskning ved UiO (prof Blomhoff, Drevon og Iversen) og Kirurgisk Forskning ved Rikshospitalet. Vi samarbeider også med professorene Rashmin Savani og Myra Wyckoff ved Southwestern University Hospital, Dallas i Texas. Internt på Ahus samarbeider vi med EpiGen og Mikrobiologisk avdeling.


Doktorgrader og mastergrader
Klinisk ernæringsfysiolog Anne Aurvåg avla i mars 2007 sin Mastergradsprøve ved BUK-AHUS og Institutt for Ernæringsforskning, UiO, om "Vitamin A-status hos premature barn".

Overlege Hans-Olav Fjærli vil disputere for den medisinske doktorgrad innen 2009 med avhandlingen  "RSV bronkiolitt i 1 leveår. Epidemiologi og Immunologiske mekanismer".

Legene Ingrid Dannevig, Helene Østerholt, Ann-Lisbeth Nesse, Anne Lee Solevaag, Henning Høyte, Gøri Perminov og Khalaf Mreihil er alle godt i gang med sine prosjekter og er tatt opp i doktorgradstudiet ved UiO, eller søkt opptak til dette, dels med stipendier i 4-5 år fra UiO eller Helse Sør-Øst. Blakstad, Almaas, Aurvaag og Gørbitz har prosjekter knyttet til ernæring av prematurt fødte og syke barn. Line Letner i Stork Groruddalen ser på multietniske forskjeller ved mors helse under graviditet og etter fødsel, samt dens betydning for barnets helse. Stork Groruddalen en multietnisk studie.

Dannevig, Østerholt, Nesse og Solevåg jobber med dyremodeller og studerer resusciteringsmetoder og asfyxi. Høyte, Inchley og Birkhaug's  prosjekter tar opp problemstillinger om virale luftveisinfeksjoner hos småbarn og Perminow studerer barn med inflammatoisk tarmsykdom (IbsenII-studien).

Assosierte prosjekter er "Torticollis hos barn" ved Fysioterapi­avdelingen (Else-Beth Haugen), "Foreldres behov når barnet har kronisk sykdom" ved Barnepoliklinikken (avdelingssjef Ingrid Claesson),  "Vekst og Ernæring hos premature barn" (Institutt for Ernæringsforskning, UiO).

Ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, vil vi mars 2015 starte et nytt forskningsprosjekt kalt CEBA (Chronic fatigue following acute Epstein-Barr virus (EBV) infection in Adolescents). Vi skal rekruttere 200 pasienter mellom 12 og 20 år som har fått akutt infeksjon med Epstein Barr-virus (det vil si mononukleose eller «kyssesyke»).
http://www.ahus.no/omoss_/avdelinger_/barne--og-ungdomsklinikken_/forskning_og_utvikling_/Sider/CEBA.aspx